Statut Podružnice ABHNa temelju članka 19. st 1. Statuta Akcije za bolju Hrvatsku (u daljnjem tekstu: ABH), Glavni odbor stranke ABH, na svojoj konstituirajućoj sjednici održanoj dana 20. travnja 2013. donio je:

STATUT PODRUŽNICA ABH1. OPĆE ODREDBEČlanak 1.


Ovim Statutom uređuje se detaljniji rad i ustroj, te način osnivanja mjesnih, općinskih i gradskih ogranaka, ogranaka gradskih četvrti i podružnica ABH, te razrada pojedinih odredbi Statuta Akcije za bolju Hrvatsku. Statut podružnica ABH donosi Glavni odbor ABH, a sve izmjene i dopune Statuta podružnica donose se nakon provedene rasprave po podružnicama ABH, odnosno s predsjednicima ili povjerenicima podružnica. Statut podružnica ABH ne smije biti u suprotnosti sa Statutom ABH. Podružnice i ogranci ABH moraju provoditi Program i ciljeve ABH, poštivati Statut ABH, te smjernice i odluke središnjih tijela ABH. Znak, logo, pečat i zastava ABH su također obilježja podružnica i ogranaka ABH.

Članak 3.


ABH je ustrojen na teritorijalnom načelu, slijedeći teritorijalni ustroj Republike Hrvatske, a sastoji se od temeljnih mjesnih, općinskih i gradskih ogranaka, te ogranaka gradskih četvrti ABH, podružnica ABH, te ogranaka i podružnica ABH u inozemstvu. Upravna tijela ABH (dalje: tijela) su tijela koja pripadaju središnjim i područnim upravnim tijelima. Ustrojbeni oblici ABH nemaju svojstvo pravne osobe. Odluku o osnivanju podružnica ABH donosi Predsjedništvo ABH. Odluku o osnivanju ogranak donosi Upravni odbor podružnice, na prijedlog predsjednika podružnice.

Članak 4.


Rad ABH je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova ABH o stranačkim aktivnostima redovitim ažuriranjem web stranice, te putem sredstava javnog priopćavanja. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela ABH i izvještavati javnost o radu tih tijela. Iz osobito opravdanih razloga, kada se raspravlja o unutarstranačkim pitanjima, tijela ABH mogu isključiti javnost sa svoje sjednice. Oduka o isključenju javnosti donosi se natpolovičnom većinom svih članova nazočnih na sjednici tijela ABH, na prijedlog predsjedavajućeg tog tijela. Pravo izvještavanja javnosti u ime ABH imaju samo predstavnici koje za to ovlasti Predsjednik. Predsjednici podružnica i ogranaka imaju pravo izvještavati javnost isključivo o poduzetim stranačkim aktivnostima i političkim stavovima koji se odnose na područje njive podružnice ili ogranka, odnosno o poduzetim središnjima aktivnostima. Podružnice trebaju svoje aktivnosti glede izvještavanja javnosti usklađivati s predsjednikom ABH, odnosno osobom ovlaštenom za odnese s javnošću. Ogranci trebaju svoje aktivnosti glede izvještavanja javnosti usklađivati s predsjednikom nadležne podružnice, odnosno osobom ovlaštenom za odnese s javnošću podružnice.

Članak 5.


Članovi stranke se o radu ABH-a obavještavaju elektronskom poštom, stavljanjem obavijesti na web stranicu stranke, dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela ABH i na drugi prikladan način. Predsjednik i Upravni odbor podružnice i ogranka, dužni su redovito, na istovjetan način, a posebice izravnim kontaktima, odnosno sastancima, izvještavati svoje članove o svim središnjim i lokalnim stranačkim aktivnostima. Članovi Predsjedništva i Glavnog odbora ABH imaju pravo sudjelovati u radu svih sjednica svih tijela ogranaka i podružnica, bez prava odlučivanja. Sukladno tome, na sve sjednice tijela ogranaka i podružnica pozivaju se članovi Predsjedništva ABH i Glavnog odbora ABH, koji stanuju na području djelovanja ogranka, odnosno podružnice. Članovi Upravnog odbora podružnica imaju pravo sudjelovati u radu svih sjednica svih tijela ogranaka, bez prava odlučivanja, a članovi Upravnih odbora gradskih i općinskih ogranka, odnosno ogranaka gradskih četvrti na sjednicama mjesnih ogranaka. Sjednice tijela ABH u pravilu se sazivaju najkasnije tri (3) dana prije održavanja, elektronskom poštom ili na drugi prikladan način, a mogu se održati i putem telefona, skypea ili na neki drugi način koji omogućava izravnu i višesmjernu komunikaciju na daljinu. Nakon usvajanja dokumenata od strane nadležnih tijela ABH, a sukladno njihovoj odluci, dokumenti se objavljuju na web stranicama ABH i time se smatra da su dostavljeni svim tijelima, članovima i ustrojstvenim oblicima ABH. Prijedlozi dokumenata mogu se raspraviti i kroz javnu raspravu koja započinje danom objave prijedloga na web stranicama ABH, ali i dostavom na drugi način. U zapisnik sa sjednica upravnih tijela podružnica i ogranka unose se podaci o mjestu i vremenu održavanja, prisutnima, dnevnom redu i usvojenim odlukama i zaključcima, te se elektronskim putem dostavlja članovima tijela na koje se zapisnik odnosi, kao i višem stranačkom tijelu.

Članak 6.


Temeljni ustrojstveni oblik jest mjesni ogranak ABH. Ogranak se osniva za područje mjesta (mjesnog odbora), općine, odnosno grada, te u većim gradovima za područje gradske četvrti. Podružnica se osniva za područje svake Županije i Grada Zagreba. Ako nema uvjeta za ustrojavanje mjesnih ogranaka, ustrojava se jedinstveni općinski, gradski ili ogranak gradske četvrti kao temeljni ogranak ABH. Tada poslove iz djelokruga Upravnog odbora temeljnog ogranka obavlja Upravni odbor općinskog i gradskog, odnosno ogranka gradske četvrti ABH.

Članak 7.


U slučaju da Upravni odbor podružnice ili ogranka, odnosno Vijeće odbora ili kluba, ne provodi Program stranke, odluke Predsjedništva ili Glavnog odbora, predsjednik ABH može Predsjedništvu predložiti raspuštanje podružnice ili ogranka i imenovati povjerenika sa zadaćom organiziranja i obnavljanja tijela podružnice ili ogranka, odnosno odbora ili kluba. Prijedlog za raspuštanjem ogranka, predsjedniku ABH, može uputiti predsjednik podružnice.

Članak 8.


Ukoliko neki član bilo kojeg tijela ABH podnese ostavku, prestane biti član ABH, učestalo ne obnaša svoju dužnost ili iz nekog drugog razloga nije u stanju obnašati dužnost, na prijedlog predsjednika tog tijela, isto to tijelo može na njegovo mjesto imenovati novog člana do 1/3 članova tog tijela, a mandat mu traje do redovnog izbora za to tijelo. Za područna tijela, žalba na takvu oduku podnosi se Sudu časti podružnice, a za središnja tijela Sudu časti ABH, odluka kojih je konačna.

Članak 9.


Ako na nekom području ne postoji podružnica ili ogranak, a okolnosti ukazuju na potrebu osnivanja podružnice ili ogranka, te ako je podružnica ili ogranak raspušten, Predsjedništvo ABH može imenovati za to područje povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo za uspostavu buduće podružnice ili ogranka, odnosno za obnovu rada podružnice ili ogranka. Rok za uspostavu takve podružnice je (1) godina, a ogranka šest (6) mjeseci od imenovanja povjerenika. Imenovani povjerenik ima obveze i prava koje prema ovom Statutu ima predsjednik, odnosno Upravni odbor podružnice ili ogranka.

Članak 10.


Odluke svih tijela ABH donose se natpolovičnom većinom članova tog tijela. Ukoliko se u zakazano vrijeme na zakazanom mjestu ne prikupi dovoljan broj članova toga tijela, nakon počeka od pola sata sjednica se nastavlja, a sve pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom tada prisutnih članova, osim ako odluke pojedinog tijela ovim statutom nisu drugačije regulirane. Sva tijela ABH svoje odluke donose natpolovičnom većinom, a ukoliko je tijelo sastavljeno od parnog broja članova ili je na sjednici prisutan paran broj članova, donesena je ona odluka za koju je glasao predsjednik toga tijela.

Članak 11.


Stranački dužnosnik ABH je osoba koju je nadležno stranačko tijelo izabralo na određenu dužnost, i to: predsjednika ABH, glavnog tajnika ABH, dopredsjednike ABH, člana Predsjedništva, predsjednika i člana Nadzornog odbora ABH, predsjednika i člana Suda časti ABH, predsjednika i člana Vijeća odbora ili kluba, te predsjednika i člana područnih tijela. Dužnosniku ABH prestaje dužnost: ako je na istu dužnost izabrana druga osoba, ako je dužnost ugašena ili ako je, sukladno Statutu ABH, istekao redoviti mandat, ako podnese ostavku, ako mu je dužnost oduzeta u stegovnom postupku, ako je opozvan zbog važnih razloga (neregularan izbor i sl.), ako mu je prestalo članstvo u stranci.

2. ČLANSTVO PODRUŽNICA I OGRANAKA ABHČlanak 12.


Članstvo u ABH može biti redovno i počasno. Redovnim članom ABH može postati svaka punoljetna osoba kojoj nije oduzeta poslovna sposobnost, koja je hrvatski državljanin ili pripadnik hrvatskog naroda u iseljeništvu, te prihvaća Program i Statut ABH.

Članak 13.


Nakon što je kandidat za prijam u članstvo stranke potpisao pristupnicu ili ju je poslao elektronski, o prijemu odlučuje Upravni odbor temeljnog ogranka ABH prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta kandidata. Na osnivačkoj skupštini ogranka ili podružnice sve se osobe koje su do tada pristupile u ABH, a stanuju na području tog ogranka ili podružnice, smatraju prihvaćenim i upisanim članom stranke, osim u slučaju drugačije odluke povjerenika. Upravni odbor temeljnog ogranka mora u roku od 15 dana odlučiti o prijemu novog člana, a ukoliko to ne učini u zadanom roku, o prijemu novog člana odlučuje Upravni odbor gradskog odnosno općinskog ogranka ili Upravni odbor podružnice, i to na svojoj prvoj sljedećoj sjednici. Ako je kandidat za prijam u članstvo odbijen od strane temeljnog ogranka, kandidat ima pravo uložiti žalbu kod Upravnog odbora gradskog odnosno općinskog ogranka, a ako su oni temeljni ogranak, onda kod Upravnog odbora podružnice. Odluka prizivnog Upravnog odbora je konačna.

Članak 14.


Svaki član ABH mora pripadati temeljnom mjesnom, općinskom ili gradskom ogranku, odnosno ogranku gradske četvrti ABH, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. O izuzetku odlučuje Upravni odbor podružnice ABH. Tamo gdje nema osnovanog temeljnog ogranka, a postoji član ili više njih Upravnog odbora podružnice, može se donijeti odluka da se on pridružuje kao punopravni član najbliže osnovanom temeljnom ogranku podružnice kojoj pripada po mjestu prebivališta ili boravišta. Za onog člana ili članove koji nemaju osnovan svoj mjesni ogranak, temeljnim ogrankom smatra se općinski i gradski ogranak, odnosno ogranak gradske četvrti, prema adresi stanovanja. Dvostruko članstvo, u više ogranaka istodobno, nije dopušteno. U pravilu, članom ABH postaje se potpisom pristupnice i upisom u Registar članova ABH.

Članak 15.


Članstvo u ABH prestaje smrću, istupanjem ili isključenjem iz ABH. U slučaju prestanka članstva, člana se briše iz Registra članova. O brisanju iz članstva osobu se obavještava na prikladan način. Zahtjev za istupanjem iz ABH podnosi se u pisanoj formi tajniku ili Upravnom odboru temeljnog ogranka ABH, odnosno glavnom tajniku. Zahtjev za istupanjem može se podnijeti i pismeno, elektronskom poštom, ukoliko je prepoznatljivost potpisanog člana nedvojbena. Vraćanje članske iskaznice smatra se zahtjevom za istupanjem iz ABH.

Članak 16.


Svaki član ABH ima pravo i dužnost u okvirima ovog Statuta podupirati ciljeve ABH, sudjelovati u oblikovanju stranačke političke volje, te birati i biti biran u tijela ABH pod jednakim uvjetima podmirenja obveza prema stranci. Obveza je člana ABH redovito dolaziti na sastanke organizacije, odnosno tijela kojih je član, pridržavati se Statuta, Programa rada ABH i Etičkog kodeksa ponašanja, te plaćati članarinu. Članovi stranke, osim plaćanjem članarine, rad ABH mogu pomagati i dobrovoljnim prilozima, donacijama u novcu koji se uplaćuje na središnji račun, te u robi ili uslugama, odnosno vlastitim angažmanom, a sukladno s važećim propisima.

Članak 17.


S članstvom u ABH nespojivo je: istodobno članstvo u drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj, kandidatura, lobiranje ili prikupljanje potpisa u korist druge političke stranke ili nezavisne liste, osim kada to odobri predsjedništvo stranke, rad u udrugama, udruženjima, organizacijama i tijelima čiji su ciljevi i način djelovanja suprotni Statutu i Programu ABH, prestankom poslovne sposobnosti. Glavni tajnik ABH, na prijedlog predsjednika ili povjerenika podružnice odnosno ogranka, dužan je poduzeti mjere radi utvrđivanja nespojivosti s članstvom u ABH i o tome donijeti prijedlog. Nespojivost s članstvom u ABH razlog je za isključenjem iz članstva, o čemu odluku donosi predsjednik ABH, a na prijedlog glavnog tajnika. Konačnu odluku, po prigovoru člana na odluku predsjednika, donosi Sud časti ABH.

Članak 18.


O zahtjevu za ponovnim učlanjenjem isključenog ili izašlog člana stranke koji se upućuje nadležnom temeljnom ogranku, odlučuje Upravni odbor Podružnice.

Članak 19.


Počasnim članom ABH mogu postati punoljetni i poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske, kao i stranci koji svojim djelovanjem posebno pridonose ostvarivanju ciljeva ABH-a, no ti članovi nemaju pravo glasa na sjednicama tijela ABH. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Glavni odbor ABH na utvrđeni prijedlog Predsjedništva ABH i uz prethodni pristanak osobe koju se prima u počasno članstvo. Prijedlog za prijem u počasno članstvo ABH, mogu inicirati predsjednici ogranaka ili podružnica, obrazloženim prijedlogom prema Predsjedništvu ABH.

Članak 20.


Evidencija svih članstva vodi se u Registru članova pri Glavnom tajništvu ABH, a u Upravnim odborima podružnica i ogranka za njihove članove. Registar članova ABH vodi se u papirnatom i elektronskom obliku. O obliku i sadržaju Registra iz stavka 1. ovog članka, o načinu njegova vođenja, kao i o visini članarine, odlučuje Predsjedništvo ABH na prijedlog glavnog tajnika.

Članak 21.


Članovi svih ogranaka: mjesnog, općinskog ili gradskog ogranka, odnosno ogranka gradske četvrti, su članovi podružnice, kojoj ti ogranci pripadaju. Članovi svih mjesnih ogranak su članovi općinskog ili gradskog ogranka, odnosno ogranka gradske četvrti, kojem taj mjesni ogranak pripada.

3. PREDSTAVLJANJE PODRUŽNICA I OGRANAKAČlanak 22.


ABH predstavlja i zastupa predsjednik ABH. Podružnicu predstavlja predsjednik podružnice. Ogranak predstavlja predsjednik ogranka. Predsjednici podružnice ili ogranka može dati odobrenje u pojedinim slučajevima da podružnicu, odnosno ogranak predstavlja druga osoba iz Upravnog odbra podružnice ili ogranka. U odsutnosti predsjednika podružnice ili ogranka, a po njegovoj ovlasti, podružnicu ili ogranak predstavlja tajnik ili jedan od dopredsjednika, a u njihovoj odsutnosti, osoba iz Upravnog odbora koju odredi predsjednik podružnice ili ogranka. U slučaju izvanredne spriječenosti, ostavke ili drugih okolnosti zbog kojih predsjednik podružnice nije u mogućnosti predstavljati podružnicu, Predsjedništvo ABH na prijedlog predsjednika ABH, imenuje povjerenika za podružnicu. U slučaju izvanredne spriječenosti, ostavke ili drugih okolnosti zbog kojih predsjednik ogranka nije u mogućnosti predstavljati ogranak, Predsjedništvo ABH na prijedlog predsjednika podružnice, imenuje povjerenika za ogranak. Predsjednik ABH, u pojedinim slučajevima može, pismenom odlukom, prenijeti ovlast za zastupanje podružnice ili ogranka na predsjednika podružnice ili ogranka. Za rad podružnice i Upravnog odbora podružnice, predsjednik podružnice odgovara Skupštini podružnice, Predsjedništvu ABH i Glavnom odboru ABH. Za rad ogranka i upravnog odbora ogranka, predsjednik odgovara Skupštini ogranka, predsjedniku podružnice i Predsjedništvu ABH.

4. KANDIDIRANJE ČLANOVA ZA TIJELA PODRUŽNICA I OGRANAKAČlanak 23.


Kandidate za dužnosnike podružnice: predsjednika, tajnika, dopredsjednike, rizničara i birane članove Upravnog odbora, te članove Nadzornog odbor i Suda časti podružnice, predlažu Upravni odbori općinskih i gradskih ogranka, te ogranka gradske četvrti, Upravnom odboru Podružnice koji utvrđuje konačnu listu kandidata i ima funkciju kandidacijskog povjerenstva na Skupštini podružnice. Kandidate za dužnosnike ogranka: predsjednika, tajnika, dopredsjednike, rizničara i birane članove Upravnog odbora općinskog i gradskog ogranka, te ogranka gradske četvrti, predlažu Upravni odbori mjesnih ogranaka Upravnom odboru tih ogranaka, koji utvrđuje konačnu listu kandidata i ima funkciju kandidacijskog povjerenstva na Skupštini ogranka. Za svako mjesto u tijelima podružnice odnosno ogranka ABH, mora biti više kandidata, ukoliko postoje ovlašteni prijedlozi. Svaki kandidat za bilo koju dužnost u stranci, prije glasovanja, odnosno kod kandidiranja, izjašnjava se o prihvaćanju kandidature.

Članak 24.


Mimo procedure kandidiranja, svaki član ABH može pristupiti skupštini podružnice ili ogranka ABH i kandirati se za predsjednika ili člana bilo kojeg tijela podružnice ili ogranka ako je njegova kandidatura u pismenom i provjerljivom obliku podržana od: najmanje 10% članova podružnice ili ogranka, najmanje 20% nazočnih zastupnika na skupštini podružnice ili ogranka. Mandat članova svih upravnih tijela podružnice i ogranka traje četiri (4) godine. Članstvo u tijelu podružnice prestaje ostavkom, prestankom članstva u ABH ili opozivom.

5. TIJELA PODRUŽNICA I OGRANAKČlanak 25.


Tijela podružnica ABH su:

Skupština,

Upravni odbor,

Nadzorni odbor podružnice,

Sud časti podružnice.

Članak 26.


Tijela ogranaka su:

- Skupština,
- Upravni odbor.

5.1. Skupština podružnica i ogranakaSkupština, odnosno Osnivačka skupština podružnice ili ogranka, donosi pravovaljane odluke ako je na njenim sjednicama nazočno više od 50 % zastupnika, odnosno članova. Ukoliko se u zakazano vrijeme, na zakazanom mjestu ne sakupi dovoljan broj članova, odnosno zastupnika Skupštine, Skupština se odgađa na 30 minuta i tada se nastavlja, a sve pravovaljane odluke skupštine donose se natpolovičnom većinom prisutnih članova. Najmanje pet (5) dana prije održavanja skupštine, odnosno osnivačke skupštine podružnice ili ogranka, predsjednik ili povjerenik podružnice, je dužan od glavnog tajnika ABH, zatražiti potvrdu o broju članova čiji je sastavni dio i popis članova ABH koji pripadaju podružnici ili ogranku, ovjeren od glavnog tajnika. Na skupštini podružnice ili ogranka, punopravno odlučuju članovi skupštine koji su upisani u Registar članova ABH, najmanje pet (5) dana prije održavanja skupštine, sukladno ovjerenom popisu od strane glavnog tajnika. Radna tijela skupštine podružnice i ogranka su Radno predsjedništvo i Izborno-verifikacijsko povjerenstvo koja imaju po tri člana. Iz redova Radnog predsjedništva predsjednik istog predlaže zapisničara, a iz redova Izborno-verifikacijskog povjerenstva predsjednik istog predlaže dva ovjerovitelja zapisnika. Na skupštini podružnice ili ogranka, mogu biti prisutni i članovi stranke koji nisu zastupnici ili članovi, ali su kandidati za pojedine dužnosti ili članove tijela.

Članak 27.


Ovlasti skupštine podružnice i ogranka su:

- rasprava i prihvaćanje izvješća o radu Upravnog odbora podružnice i ogranka, Nadzornog odbora i Suda časti podružnice, utvrđivanje financijskog izvješća za razdoblje djelovanja podružnice ili ogranka od zadnjeg podnošenja izvješća, donošenje zaključaka, deklaracija ili rezolucija o svim bitnim pitanjima koja se tiču rada podružnice ili ogranka, društvenih, političkih, socijalnih i gospodarskih prilika na županijskoj ili lokalnoj razini, biranje i razrješavanje predsjednika, tajnika, dopredsjednika, rizničara i članova Upravnog odbora podružnice, odnosno ogranka, te članova Nadzornog odbora i Suda časti podružnice prijevremeni reizbor bilo kojeg ili svih članova tijela podružnice, odnosno ogranka.

Članak 28.


Izbori za članove upravnih tijela podružnice i ogranka, odnosno stranačke dužnosnike provode se tajnim glasovanjem, putem pripremljenog glasačkog listića ili lista, osim ukoliko izborno tijelo ne odluči drugačije. U prvom krugu glasovanja izabrani su oni kandidati na pojedinu dužnost ili za tijela podružnice ili ogranka koji dobiju veći broj glasova od ostalih predloženih kandidata, a dužnosnička mjesta i mjesta u tijelima popunjavaju se redoslijedom dobivenih glasova do razine popunjenosti. U drugi krug idu kandidati koji su dobili jednak broj glasova ukoliko u prvom krugu nije izabran propisani broj dužnosnika i članova tijela podružnice ili ogranka, ili ako osobe s istim brojem glasova ne mogu, s obzirom na broj mjesta, ući u to tijelo ili na dužnosničko mjesto. U drugom krugu glasovanja izabran je onaj kandidat ili kandidati koji su dobili veći broj glasova. Postupak glasovanja ponavlja se dok god se ne izaberu svi dužnosnici i članovi tijela podružnice ili ogranka. Izborno-verifikacijsko povjerenstvo nadzire i utvrđuje izbor pojedinih kandidata na dužnosnička mjesta ili za članove upravnih tijela podružnice ili ogranka Ukoliko se u prvom krugu izbora ne izaberu predsjednik, dopredsjednici ili tajnik podružnice ili ogranka, skupština će odmah ponoviti kandidacijski postupak i utvrditi novu listu kandidata na kojoj mogu biti isti ili drugi kandidati.

Članak 29.


Skupština podružnice u Upravni odbor bira predsjednika, tajnika, tri dopredsjednika, rizničara i članove. Također bira predsjednika i članove Nadzornog odbora i Suda časti. Skupština podružnice, na utvrđeni prijedlog Upravnog odbora podružnice, bira i opoziva dužnosnike podružnice i to: predsjednika, tajnika, tri (3) dopredsjednika, rizničara i članove upravnog odbora prema broju osnovanih ogranaka: do pet ogranka, bira se jedan (1) član Upravnog odbora podružnice, od šest do deset ogranka bira se dva (2) član Upravnog odbora, s više od deset ogranaka bira se tri (3) član Upravnog odbora.

Članak 30.


Skupština općinskog i gradskog ogranka, te ogranka gradske četvrti, u Upravni odbor bira predsjednika, tajnika, dva dopredsjednika, rizničara i članove Upravnog odbora. Skupština mjesnog ogranka u Upravni odbor bira predsjednika, tajnika i članove Upravnog odbora. Skupština ogranka, bira i opoziva: na prijedlog Upravnog odbora mjesnog ogranka: predsjednika, tajnika i tri člana ogranka, na prijedlog Upravnog odbora gradskog i općinskog ogranka, te ogranka gradskih četvrti: predsjednika, tajnika, dva dopredsjednika i rizničara, te još i članove Upravnih odbora, prema broju članova u ograncima i to: od 30 do 50 članova, dva (2) člana Upravnog odbora, od 51 do 100 članova četiri (4) članova Upravnog odbora, s više od 100 članova šest (6) članova Upravnog odbora.

5.2. Osnivačka skupština podružnice i ogrankaČlanak 31.


Podružnica ABH može se osnovati samo ako na području Županije ili Grada Zagreba djeluju najmanje tri gradska ili općinska ogranka, odnosno ogranka gradske četvrti, ili ima registriranih minimalno 50 članova. Ogranci stranke osnivaju se za područje mjesta, općine, gradske četvrti ili grada ako na području toga mjesta (mjesnog odbora), općine ili grada odnosno gradske četvrti, ima najmanje sedam (7) članova stranke. Osnivačku skupštinu podružnice i ogranka čine svi članovi ABH koji stanuju na području za koje se osniva podružnica ili ogranak, koje je sazivač Osnivačke skupštine dužan obavijestiti na adekvatan način. Osnivačku skupštinu podružnice ili ogranka, saziva povjerenik ili predsjednik podružnice, odnosno povjerenik ABH kojeg odredi Predsjedništvo ABH, najmanje 14 dana prije njezinog održavanja. Podružnica ili ogranak se smatra osnovana u trenutku izbora predsjednika podružnice ili ogranka. Na osnivačkoj skupštini ogranka ili podružnice, funkciju kandidacijskog povjerenstva ima povjerenik ili predsjednik podružnice ili povjerenik kojeg odredi predsjedništvo ABH, vodeći računa o prijedlogu inicijatora. Na osnivačkoj skupštini podružnice ili ogranka, izbor upravnih tijela obavlja se javnim ili tajnim glasovanjem, sukladno odluci skupštine.

5.3. Redovna i izvanredna skupština podružnice i ogrankaČlanak 32.


Redovna Izborna Skupština podružnice i ogranka održava se svake četiri (4) godine. Redovna Izvještajna Skupština podružnice i ogranka održava se svake dvije (2) godine. O održavanju Redovne i Izvanredne skupštine odlučuje Upravni odbor podružnice ili ogranka, a saziva ju predsjednik podružnice, odnosno ogranka, najmanje 20 dana prije njezinog održavanja. Na zasjedanju Izvanredne skupštine podružnice ili ogranka, razmatraju se samo ona pitanja zbog kojih je skupština sazvana, osmi u slučaju drugačije odluke Izvanredne skupštine. Na zahtjev najmanje 10% članova te podružnice ili ogranka, te Predsjedništva ABH, predsjednik podružnice ili ogranka dužan je u roku od 30 dana sazvati izvanrednu skupštinu podružnice, odnosno ogranka. U zahtjevu za sazivanje izvanredne skupštine podružnice ili ogranka, moraju biti navedeni razlozi, predloženi dnevni red i prijedlog odluka. U slučaju ne sazivanja izvanredne skupštine od strane predsjednika: podružnice, istu će sazvati Predsjedništvo ABH. ogranka, istu će sazvati predsjednik ili povjerenik podružnice, odnosno predsjedništvo ABH. U slučaju sazivanja izvanredne skupštine podružnice ili ogranka pozivaju se, kao punopravni zastupnici, zastupnici sa zadnje redovne. Skupštine podružnice, odnosno ogranka. Ukoliko iz objektivnih razloga ti zastupnici nisu u mogućnosti prisustvovati, biraju se drugi zastupnici, sukladno proceduri izbora zastupnika.

Članak 33.


Redovnu i Izvanrednu skupštinu podružnice čine: 1. svi članovi ako ona ima do sto pedeset (150) članova, 2. u podružnicama s više od sto pedeset (150) članova, skupštinu podružnice čine: zastupnici ogranka, po principu da na svakih pet članova dolazi jedan zastupnik, izabran na skupštini mjesnog, općinskog ili gradskog ogranka, te ogranka gradske četvrti iz te podružnice, a koji čine najmanje 51% zastupnika na Skupštini podružnice, ukoliko za to, s obzirom na broj članova, postoje uvjeti, Upravni odbor podružnice, predsjednik i članovi Suda časti i Nadzornog odbora podružnice, dužnosnici središnjih tijela stranke, koji stanuju na području te podružnice.

Članak 34.


Redovnu i Izvanrednu skupštinu u temeljnim mjesnim ograncima čine svi članovi, a u gradskim i općinskim ograncima, te ograncima gradskih četvrti čine: 1. u ograncima koji imaju do sto (100) članova – svi članovi, 2. u ograncima koji imaju više od sto (100) članova, skupštinu tih ogranaka čine: zastupnici izabrani na skupštini mjesnih ogranka koji teritorijalno pripadaju tom općinskom i gradskom ogranku, te ogranku gradske četvrti, u omjeru: jedan zastupnik naprama pet članova ogranka, a koji čine najmanje 51% zastupnika na Skupštini, ukoliko za to, s obzirom na broj članova, postoje uvjeti, Upravni odbor ogranka, dužnosnici podružnica, koji stanuju na području tog ogranka.

Članak 35.


Na Redovnoj i Izvanrednoj skupštini podružnice i ogranka, izbor upravnih tijela obavlja se tajnim glasovanjem.

6. UNUTARNJA ORGANIZACIJA, TE RAD PODRUŽNICE I OGRANKA6.1. Upravni odboriČlanak 36.

Upravni odbor podružnice čine: predsjednik, tajnik, tri dopredsjednika, rizničar, izabrani birani članovi, predsjednici ili povjerenici gradskih i općinskih ogranaka, odnosno predsjednici ili povjerenici ogranaka gradskih četvrti, te članovi ABH koji su izabrani za župana, dožupana, gradonačelnika Grada Zagreba ili njegovog zamjenika, te članovi ABH koji su izabrani vijećnici županijskih skupština, kao i skupštine Grada Zagreba. Radom podružnice i Upravnog odbora podružnice rukovodi predsjednik podružnice koji predstavlja podružnicu i odgovoran je za njezin rad, a za svoj rad odgovara Skupštini podružnice, Predsjedništvu ABH i Glavnom odboru ABH. Upravni odbor podružnice može poništiti svaku odluku ogranka, koja je protivna Programu ABH i odlukama središnjih tijela ABH ili Statutu ABH.

Članak 37.


Upravni odbor općinskog i gradskog ogranka, te ogranka gradske četvrti, čine: predsjednik, tajnik, dva dopredsjednika, rizničar, izabrani birani članovi, predsjednici ili povjerenici mjesnih ogranaka, te članovi ABH koji su izabrani za načelnika i gradonačelnika, zamjenike načelnika i gradonačelnika, ili za vijećnike općinskih i gradskih vijeća i vijeća gradskih četvrti. Upravni odbor mjesnog ogranka čine: predsjednik, tajnik i izabrani birani članovi, te članovi ABH koji su izabrani za predsjednika mjesnog odbora ili za predsjednika i vijećnike mjesnih vijeća. Radom ogranka i Upravnog odbora ogranka rukovodi predsjednik ogranka koji predstavlja ogranak i odgovoran je za njegov rad, a za svoj rad odgovara Skupštini ogranka, Upravnom odboru podružnice i Predsjedništvu ABH. Upravni odbor općinskog i gradskog ogranka, te ogranka gradske četvrti koji nema izabrane dopredsjednike i rizničara, većinom glasova može ih izabrati iz redova članova ogranaka, do sljedeće skupštine ogranka.

Članak 38.


Dopredsjednici i tajnik podružnice i ogranka pomažu u radu predsjedniku. Tajnik vodi dokumentaciju podružnice, odnosno ogranka, priprema sjednice Upravnog odbora i skupštine i u suradnji s glavnim tajnikom ABH, odnosno tajnikom podružnice, kontrolira evidenciju članstva, te obavlja druge poslove po uputama predsjednika i upravnog odbora podružnice, odnosno ogranka. Dopredsjednici podružnice i ogranka, pomažu predsjedniku u radu, sukladno njegovoj raspodjeli poslova. Za materijalno-financijsko poslovanje podružnice i ogranka, odgovoran je njihov predsjednik, a u vođenju materijalno-financijskih poslova pomaže mu rizničar.

Članak 39.


Upravni odbor podružnice i ogranka na prijedlog predsjednika, donosi Program rada podružnice, odnosno ogranka i program razvoja mjesta (mjesnog odbora), općine, gradske četvrti ili grada, odnosno županije, kao i izborni program za lokalne izbore i obnašanje vlasti u tijelima lokalne i regionalne uprave i samouprave.

6.2. Nadzorni odbor podružniceČlanak 40.


Nadzorni odbor podružnice ABH ima tri člana i nadzire rad svih upravnih tijela podružnice odnosno ogranka, te razmatra i odlučuje o žalbama na rad tih tijela u skladu s ovlastima i smjernicama Nadzornog odbora ABH, te razmatra i odlučuje o žalbama na rad tih tijela. Nadzorni odbor podružnice ABH ima tri (3) člana, a čine ga predsjednik i dva člana. Članovi Nadzornog odbora, ne mogu biti ni na jednoj drugoj dužnosti u ABH niti članovi drugih stranačkih tijela. Predsjednik Nadzornog odbora je osoba koja je dobila najveći broj glasova u prvom ili u sljedećem krugu glasovanja. Kod osnivačke skupštine za predsjednika i članove Nadzornog odbora, glasa se skupno. Nadzorni odbor podružnice ABH, nadzor mora obavljati najmanje jednom u šest mjeseci. Nadzorni odbor podružnice ABH obavlja i nadzor financijskog poslovanja podružnice stranke, odnosno ogranka unutar podružnice. Prilikom nadzora sva tijela podružnice i ogranaka moraju omogućiti uvid Nadzornom odboru u kompletnu dokumentaciju. O početku provedbe nadzora izvještava se predsjednik tijela nad kojim se provodi nadzor i predsjednik podružnice. Nadzorni odbor, nakon provedenog nadzora s odgovarajućim izvješćem, obavještava predsjednika tijela nad kojim je nadzor proveden, predsjednika Podružnice i Predsjedništvo ABH. Nadzorni odbor podružnice mora omogućiti uvide u svoje predmete, Nadzornom odboru ABH, te poštivati njegove smjernice.

6.3. Sud časti podružniceČlanak 41.


Sud časti podružnice ABH ima tri člana i mjerodavan je za donošenje odluka u stegovnom postupku, postupcima vezanim za poništenje izbora na području podružnice odnosno ogranka, u skladu s ovlastima i smjernicama Suda časti ABH. Sud časti podružnice ABH je mjerodavan za donošenje odluka u: stegovnom postupku prema članovima podružnice, odnosno ogranka, u postupcima vezanim za poništenje izbora na području podružnice, odnosno ogranka, u suradnji sa Sudom časti ABH. Sud časti podružnice ABH ima tri (3) člana, a čine ga predsjednik i dva člana. Predsjednik Suda časti podružnice je osoba koja je dobila najveći broj glasova u prvom ili u sljedećem krugu glasovanja Kod osnivačke skupštine za predsjednika i članove Suda časti, glasa se skupno. Članovi Suda časti podružnice ne mogu biti birani na druge dužnosti u ABH, niti mogu biti članovi drugih stranačkih tijela. Na odluku suda časti podružnice, može se žaliti Sudu časti ABH. Sud časti podružnice bira skupština podružnice ABH na četverogodišnji mandat. Sud časti podružnice mora omogućiti uvide u svoje premete, Sudu časti ABH, te poštivati njegove smjernice.

Članak 42.


Protiv člana ABH koji djeluje protiv zaključaka Sabora ABH ili zaključaka drugog tijela ABH i time šteti stranačkim interesima, nečasno se ponaša ili grubo krši temeljna načela stranke, te za kojeg postoji osnovana sumnja da politički djeluje suprotno Statutu, Etičkom kodeksu ili Programu stranke pokreće se stegovni postupak. Zahtjev za provođenje stegovnog postupka podnosi predsjednik tijela protiv člana tog tijela ABH. Predsjednik podružnice i predsjednik ogranka ABH može na prijedlog bilo kojeg upravnog tijela ili na vlastiti poticaj, pokrenuti stegovni postupak pred Sudom časti podružnice, protiv člana stranke iz te podružnice, odnosno ogranka. U slučaju nepokretanja postupka od strane predsjednika ogranka, stegovni postupak može pokrenuti predsjednik podružnice ili predsjednik ABH.

Članak 43.


U stegovnom se postupku mogu izreći ove mjere: pismena opomena, privremeno oduzimanje prava na obnašanje nekih ili svih stranačkih dužnosti, najdulje do tri godine, privremeno mirovanje nekih ili svih prava koja proizlaze iz članstva u stranci, najdulje na jednu (1) godinu, isključenje iz stranke. Mjera isključenja iz ABH može se donijeti samo ako član namjerno krši Statut ABH ili u značajnijoj mjeri krši temeljne principe i ustroj stranke, pri čemu je za stranku nastala značajna šteta.

6.4. Opoziv članova tijela podružnice i ogrankaČlanak 44.


Prijedlog za opoziv pojedinog člana tijela podružnice ili tijela u cjelini mogu podnijeti: najmanje tri (3) gradska ili općinska ogranka, odnosno ogranka gradske četvrti, upravni odbor podružnice, predsjednik podružnice, predsjedništvo ABH.

Članak 45.


Prijedlog za opoziv pojedinog člana tijela ogranka ili tijela u cjelini mogu podnijeti: najmanje 10 % članova ogranka, upravni odbor ogranka ili podružnice, predsjednik ogranka, odnosno predsjednik ili povjerenik podružnice, predsjedništvo ABH.

Članak 46.


Prijedlog za opoziv mora biti obrazložen, a dostavlja se predsjedniku podružnice ili ogranka u pisanom obliku. Po prijemu prijedloga za opoziv, predsjednik podružnice ili ogranka, dužan je sazvati izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana. Ukoliko ne sazove izvanrednu skupštinu, predsjednik: podružnice, sazvati će je Predsjedništvo ABH, ogranka, sazvat će je Upravni odbor podružnice ili Predsjedništvo ABH. Na postupak opoziva primjenjuju se pravila koja vrijede i za izbor.

7. KANDIDACIJSKI I IZBORNI POSTUPAK ZA STRANAČKE DUŽNOSTI I ZA ČLANOVE SREDIŠNJIH UPRAVNIH TIJELA ABHČlanak 47.


Svaki član ABH ima se pravo pod jednakim uvjetima kandidirati za sve dužnosti i članstva u svim tijelima u stranci. Kandidatura se odvija sukladno propisanoj proceduri. Kandidate za Predsjedništvo, Glavni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti utvrđuju osnovane podružnice i podružnice u osnivanju. Kandidate podružnice za izbor predsjednika ABH, glavnog tajnika ABH, dopredsjednike ABH, članove Glavnog odbora, članove Suda časti i Nadzornog odbora ABH utvrđuje, na prijedlog predsjednika podružnice, Upravni odbor podružnice tajnim glasovanjem. Ukoliko podružnica nije osnovana, kandidate podružnice u osnivanju, za izbor predsjednika ABH, glavnog tajnika ABH, dopredsjednike ABH, članove Glavnog odbora, članove Suda časti i Nadzornog odbora ABH, utvrđuju, a na prijedlog imenovanog povjerenika za podružnicu, tajnim glasovanjem Upravni odbori postojećih općinskih i gradskih ogranka, odnosno ogranaka gradske četvrti. Kvorum se utvrđuje kao i kod skupštine podružnice. Utvrđene pismene kandidature dostavljaju se Predsjedništvu ABH, a potpisuje ih predsjednik ili povjerenik podružnice. Glavni odbor ABH, na prijedlog Predsjedništva ABH, predlaže Saboru ABH liste kandidata za izbor predsjednika, glavnog tajnika, dopredsjednika, kao i članove Nadzornog odbora i Suda časti, te 20 kandidata za članove Glavnog odbora stranke.

Članak 48.


Kandidacijski postupak mora biti zaključen najmanje pet (5) dana prije održavanja Sabora ABH. Na konačnu listu kandidata, Glavni odbor ABH obavezno uvrštava kandidate koji su predloženi od najmanje pet (5) podružnica. Na konačnoj kandidacijskoj listi za sve dužnosti i pojedino mjesto člana tijela, sukladno prijedlozima, mora biti više kandidata nego što ih se bira. Sve od Glavnog odbora utvrđene i pravovaljane kandidature upućuju se Saboru ABH.

Članak 49.


U slučaju kada je član stranke pravomoćno osuđen na kaznu zatvora zbog počinjenja kaznenog dijela, o kandidaturi za dužnost u stranci, ogranku, podružnici i na izbornoj listi za predstavnička tijela Republike Hrvatske ili Europske unije, odlučuje Glavni odbor, prema prijedlogu predsjedništva.

Članak 50.


Zastupnike za Sabor ABH predlažu upravni odbori temeljnih ogranaka, a biraju skupštine temeljnih ogranka u Hrvatskoj i inozemstvu, prema broju članova, čiji je broj razmjeran broju njihovih članova, i to u ograncima: do 15 članova, biraju jednog (1) zastupnika, od 15 do 30 članova, biraju dva (2) zastupnika, od 30 do 50 članova, biraju tri (3) zastupnika, od 50 do 100 članova, biraju pet (5) zastupnika, s više od 100 članova, biraju sedam (7) zastupnika.

8. NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJEČlanak 51.


Zastupnik ABH u nekom zastupničkom tijelu na državnoj ili regionalnoj i lokalnoj razini može biti samo ona osoba koju je stranka ABH za to kandidirala. Kandidate za mjesne odbore predlažu glasovanjem članovi Skupština temeljnih mjesnih ogranaka njihovim Upravnim odborima. Kandidate za općinska i gradska vijeća, te vijeća gradskih četvrti, predlažu glasovanjem članovi Skupština temeljnih ogranaka njihovim Upravnim odborima. Kandidate za županijske skupštine, odnosno za Skupštinu Grada Zagreba, predlažu glasovanjem članovi Skupština općinskih i gradskih ogranaka ABH, odnosno ogranka gradskih četvrti, njihovim Upravnim odborima. Kandidate za izbore za predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Europski parlament predlažu glasovanjem članovi Skupština podružnica ABH Predsjedništvu ABH. Ukoliko podružnica ili ogranak nije osnovan, kandidate predlaže povjerenik ili predsjednik podružnice, odnosno ogranak.

Članak 52.


Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj u konačnosti određuju i to za: a) predsjednika Republike Hrvatske i zastupnike u Hrvatskom saboru, te zastupnike u Europskom parlamentu – Predsjedništvo ABH, na prijedlog predsjednika ABH, b) vijećnike u županijskim skupštinama/skupštini Grada Zagreba – Upravni odbor podružnice, na prijedlog predsjednika podružnice, c) vijećnike u mjesnim, općinskim i gradskim vijećima, odnosno vijećima gradske četvrti – Upravni odbor nadležnog ogranka, na prijedlog predsjednika ogranka, d) župana/gradonačelnika Grada Zagreba – Upravni odbor podružnice, na prijedlog predsjednika podružnice, e) predsjednike mjesnih odbora, načelnike općina ili gradonačelnike, odnosno vijeća gradske četvrti – Upravni odbor nadležnog ogranka, na prijedlog predsjednika ogranka. U konačnoj listi utvrđuje se i redoslijed kandidata. Ukoliko podružnica ili ogranak nije osnovan, kandidate u konačnosti određuje povjerenik ili predsjednik podružnice, odnosno ogranak. Tijela koja u konačnosti određuju kandidate za predstavnička tijela Republike Hrvatske i Europske unije, odlučuju i o eventualnoj podjeli mandata s izabranim kandidatima ABH ili s izabranim kandidatima strankama s kojima se izlazilo u koaliciji na izbore. U slučaju pomicanja izabranih kandidata koji su izabrani u predstavnička tijela Republike Hrvatske i Europske unije, zamjenskog kandidata određuje tijelo koje je u konačnosti donijelo odluku o određivanju kandidata za liste izbora. Odluko o visini odricanja od dijela naknade za obavljanje dužnosti na koju je izabran kandidat ABH, na prijedlog Predsjedništva, donosi Glavni odbor. Odluku o načinu raspodijele sredstava od članarina i donacija prikupljenih od strane podružnica i ogranka, na prijedlog predsjedništva, donosi Glavni odbor.

Članak 53.


Za opoziv kandidata stranke vrijede iste odredbe kao i za njihovu kandidaturu. Opozvanom kandidatu, kao i ogranku ABH koji je tražio opoziv, stoji na raspolaganju priziv Upravnom odboru podružnice ABH kojoj ogranak pripada, a u slučaju potvrđenog opoziva priziv Predsjedništvu ABH, čija odluka je konačna. Rok za opoziv kandidata je dva tjedna. Opoziv počinje teći od dana kad je zaključak o opozivu uručen dotičnom kandidatu. Opoziv stupa na snagu danom donošenja odluke nadležnog tijela.

9. KOALIRANJA S DRUGIM POLITIČKIM STRANKAMA ILI NEZAVISNIM LISTAMAČlanak 54.


Na temelju smjernica Glavnog odbora, Predsjedništvo ABH donosi odluke o ulasku u predizborne koalicije s drugim strankama i nezavisnim listama na državnoj razini. Glavni odbor ABH donosi odluku o ulasku ABH u koaliciju parlamentarnih stranka radi formiranja parlamentarne većine u Hrvatskom saboru, dvotrećinskom većinom glasova svih članova Glavnog odbora.

Članak 55.


Za odluku ogranka o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama i nezavisnim listama, ogranak mora zatražiti prethodno mišljenje Upravnog odbora podružnice ukoliko je namjera koaliranja u suprotnosti sa smjernicama Predsjedništva i Glavnog odbora ABH. U slučaju nesuglasja, podružnica će zatražiti stav Predsjedništva ABH. Za odluku podružnice o predizbornom ili postizbornom koaliranju s drugom strankom ili strankama i nezavisnim listama, te kandidiranju pojedinog kandidata, podružnica mora zatražiti stav predsjedništva ABH ukoliko je namjera koaliranja u suprotnosti sa smjernicama Predsjedništva i Glavnog odbora ABH. Ukoliko su ove odluke u koliziji sa stavom Predsjedništva ABH, pravovaljana je nakon toga ona odluka koja je donesena većinom glasova članova Skupštine ogranka ili podružnice, vodeći se pri tome općim interesom svih članova i žitelja koji žive na području političkog djelovanja tog ogranka ili podružnice. Prethodna mišljenja od nadležnog tijela, predsjednik ogranka ili podružnice, mora zatražiti najmanje deset (10) dana prije odlučivanja u ogranku ili podružnici.

10. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 56.


Imenovanja u glavno tajništvo ili druga administrativna tijela stranke ili podružnice, odnosno u tijela čiji se članovi ne biraju, obavlja Predsjedništvo ABH, odnosno Upravni odbor podružnice, na prijedlog predsjednika ABH, odnosno predsjednika podružnice. Odluke koje su donesene po dosadašnjem Statutu ostaju na snazi ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom. Pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, uređuje Glavni odbor, a u žurnim slučajevima i Predsjedništvo, svojim odlukama, u skladu sa važećim odredbama Statuta ABH.

U Zagrebu, 20.04.2013. godine.

Predsjednik ABH mr. Željko Cvrtila, v.r.