Poslovnik Sabora ABHNa temelju članka 26. Statuta stranke Akcija za bolju Hrvatsku, Sabor Akcije za bolju Hrvatsku, održan dana 23. ožujka 2013. godine, donio je:

P O S L O V N I K
o radu Sabora Akcije za bolju hrvatsku

Članak 1.


U radu Sabora sudjeluju svi članovi Akcije za bolju Hrvatsku (u daljnjem tekstu: ABH) koji su prethodno, prema utvrđenoj statutarnoj proceduri, izabrani kao zastupnici, odnosno zastupnici su na Saboru po funkciji. Članovi Sabora ABH su sve prisutne osobe na Saboru. Radu Sabora ABH mogu biti nazočni gosti, uzvanici i novinari, te članovi ili kandidati ABH koji nisu zastupnici, stoga su bez prava odlučivanja. U slučaju nedovoljnog prostora, predsjednik Radnog predsjedništva može zatražiti da na Saboru ostanu prisutni smo zastupnici i kandidati. Gosti i uzvanici mogu se obratiti Saboru ABH u svečanom uvodnom dijelu sjednice, sukladno dogovorenom Dnevnom redu. Novinari mogu postavljati pitanja u za to određenom terminu. U radnom dijelu Sabora ABH, pravo obraćanja i rasprave imaju samo zastupnici, a kandidati samo radi predstavljanja.

Članak 2.


Rad Sabora ABH je javan, osim ako Sabor ne odluči drugačije.

Članak 3.


Sabor ABH započinje s radom pozdravnim intoniranjem himne i minutom šutnje za poginule branitelje u Domovinskom obrambenom ratu. Nakon toga, govorom se nazočnima obraća predsjednik stranke, koji u ime Predsjedništva predlaže radna tijela: Radno predsjedništvo od tri člana i Izborno-verifikacijsko povjerenstvo od pet članova. Iz redova Radnog predsjedništva predsjednik istog predlaže zapisničara, a iz redova Izborno-verifikacijskog povjerenstva predsjednik istog predlaže dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 4.


Izborno-verifikacijsko povjerenstvo odmah po izboru utvrđuje broj nazočnih zastupnika ABH, te konstatira kvorum za pravovaljan rad Sabora ABH, te kvorume za pojedine odluke, sukladno Statutu ABH, o čemu predsjednik povjerenstva izvješćuje nazočne članove Sabora ABH. Glavno tajništvo će Izborno-verifikacijskom povjerenstvu omogućiti uvid u Registar članstva, popis zastupnika i odluke ogranka o izboru zastupnika za Sabor ABH, izdavanje akreditacija za zastupnike, te odluke o nominiranju kandidata za dužnosnike i članove središnjih tijela ABH. U slučaju da Izborno-verifikacijsko povjerenstvo utvrdi neregularnosti prije glasanja, vezano uz samu pripremu kandidatura, broj zastupnika i slično, o tome će izvijestiti predsjednika Radnog predsjedništva koji će, ukoliko se neregularnost ne može ispraviti, o tome zatražiti stav Sabora ABH.

Članak 5.


Radno Predsjedništvo osigurava pravilan rad Sabora ABH po utvrđenom Dnevnom redu i u skladu s odredbama Statuta ABH i ovog Poslovnika. Radno Predsjedništvo predočuje predloženi Dnevni red koji se daje na izmjenu ili dopunu, a potom na glasovanje zastupnicima Sabora ABH.

Članak 6.


Nazočni zastupnici Sabora ABH donose pravovaljane odluke natpolovičnom većinom nazočnih, osim ako je za donošenje pojedinih odluka Statutom određena dvotrećinska većina nazočnih zastupnika ili ako Sabor ABH za pojedina pitanja ne donese odluku o drugačijem načinu glasovanja. Glasovanje na Saboru stranke je tajno, osim ako Sabor drugačije ne odluči o svim ili samo o pojedinim točkama glasovanja. Radno predsjedništvo osigurava uvjete da glasovanje bude tajno i neometano.

Članak 7.


Predsjednik Radnog predsjedništva daje riječ sudionicima u raspravi prema redu prijavljivanja u okviru pojedine točke Dnevnog reda, s tim da predstavnik predlagača ima pravo osvrta (replike) na govor svakog sudionika u trajanju do jedne minute. Trajanje rasprave ograničeno je na dvije (2) minuta po sudioniku i točki. Predsjednik Radnog predsjedništva može produljiti trajanje rasprave iz opravdanih razloga. Svaki sudionik rasprave po jednoj točki ima pravo na jednu repliku u trajanju do jedne (1) minute. Rasprava po svakoj točki Dnevnog reda u pravilu traje do trenutka kada svi prijavljeni iznesu svoje prijedloge ili od njega odustanu. Predsjednik Radnog predsjedništva, u dogovoru s članovima Radnog predsjedništva, može odlučiti da se rasprava prekine i da se prijeđe na odlučivanje ukoliko je pitanje o kojemu se raspravlja dovoljno razjašnjeno i u vezi s njim nema novog prijedloga. Nitko osim predsjednika Radnog predsjedništva ne može na sjednici govoriti prije nego zatraži i dobije riječ predsjednika Radnog predsjedništva. Predsjednik Radnog predsjedništva prekida člana u govoru ukoliko se rasprava ne odnosi na točku Dnevnog reda ili ako je prekoračio dopušteno vrijeme za izlaganje. Stanke određuje predsjednik Radnog predsjedništva, usuglašeno s ostalim članovima Radnog predsjedništva.

Članak 8.


Predlagač dokumenata, njihovih izmjena i dopuna, te odluka koje bi Sabor trebao donijeti je Glavni odbor ABH. Predsjednik (ili drugi predstavnik) Glavnog odbora predlaže pojedine dokumente, akte ili članke, odnosno prihvaća ili odbija prijedlog drugačijeg rješenja od prijedloga Glavnog odbora. Također, prihvaća ili odbija u ime Glavnog odbora drugačiji prijedlog kandidata za pojedino mjesto u središnjim tijelima ABH. Predlagač drugačijeg prijedloga ima pravo na obrazloženje svog prijedloga u trajanju od dvije (2) minute. U slučaju drugačijih prijedloga o pojedinim pitanjima ili kandidaturama od prijedloga tijela nadležnih za predlaganje i kandidiranje, predsjednik Radnog predsjedništva dužan je postaviti pitanje predsjedniku Glavnog odbora prihvaćaju li se predmetni prijedlozi i omogućiti mu obrazloženje odluke do dvije (2) minute, nakon čega se može pristupiti glasovanju ako nije došlo do usuglašavanja prijedloga. Nakon što su po pojedinoj točki Dnevnog reda iscrpljeni svi prijedlozi i rasprava je završena, odnosno ukoliko je donesena odluka o prestanku daljnje rasprave, predsjednik Radnog predsjedništva daje cjelovite prijedloge na glasovanje.

Članak 9.


Za izbor dužnosnika i članova svih tijela ABH primjenjuje se postupak propisan Statutom ABH. Predsjednik Glavnog odbora, koji je u funkciji kandidacijskog povjerenstva, predlaže kandidacijsku listu za svaku dužnost ili člana tijela stranke, te po potrebi obrazlaže svaku pojedinačnu kandidaturu. Za svako mjestu u središnjim tijelima ABH mora biti više kandidata, ukoliko postoje ovlašteni prijedlozi, a u tom slučaju Glavni se odbor može izjasniti o kandidatima koje preferira. Svaku kandidaturu kandidat treba prihvatiti na Saboru ABH. Ukoliko kandidat iz opravdanog razloga nije prisutan na Saboru ABH, predlagatelj je dužan predsjedniku Radnog predsjedništva predočiti pismeno prihvaćanje kandidature. Ako kandidat ne prihvati kandidaturu ili nema pismenog prihvaćanja, neće ga se staviti u proceduru glasovanja.

Članak 10.


Svaki kandidat za neko mjesto u središnjem tijelu ABH ima pravo na obraćanje Saboru ABH u trajanju do tri (3) minute radi predstavljanja sebe, svog dotadašnjeg rada i zamisli kako obnašati dužnost za koju se kandidira, ukoliko bude izabran. U slučaju ovlaštene protukandidature, predsjednik Radnog predsjedništva traži predstavljanje programa svakog kandidata, njegovog dotadašnjeg rada i zamisli kako obnašati dužnost za koju se kandidira, te za mjesto na koje je kandidiran, najduže tri (3) minute. Nakon predstavljanja kandidata, predsjednik Radnog predsjedništva stavlja na glasovanje sve kandidate za pojedino kandidacijsko mjesto. Ukoliko se glasa za sve kandidate za sva mjesta u središnjim tijelima ABH putem Glasačkog listića, glasovanje će se obaviti nakon predstavljanja svih kandidata za sva mjesta u svim središnjim tijelima ABH. Glasački listići daju se zastupnicima nakon utvrđivanja svih kandidatura, a prije predstavljanja kandidata.

Članak 11.


Glasovanje se provodi na Glasačkom listiću na koji su uvršteni svi kandidati sukladno statutarnoj kandidacijskoj proceduri koje priprema Glavno tajništvo sukladno prispjelim ovlaštenim kandidaturama ili temeljem nadopune provedene neposredno na Saboru ABH. Glasački listić treba biti prikladno označen i ovjeren pečatom ABH, te potpisom (parafom) predsjednika Radnog predsjedništva. Broj korištenih listića koji su pušteni u proceduru glasovanja ne smije biti veći od utvrđenog broja prisutnih zastupnika na Saboru ABH. U slučaju ispravaka na Glasačkom listiću na Saboru ABH, promjene je potrebno ovjeriti potpisom (parafom) predsjednika Izborno-verifikacijskog povjerenstva i pečatom ABH.

Članak 12.


U prvom krugu glasovanja izabrani su oni kandidati na pojedinu dužnost ili za člana središnjeg tijela ABH koji dobiju veći broj glasova od ostalih predloženih kandidata, a dužnosnička mjesta i mjesta u tijelima popunjavaju se redoslijedom dobivenih glasova do razine popunjenosti. U drugi krug idu kandidati koji su dobili jednak broj glasova ukoliko u prvom krugu nije izabran propisani broj dužnosnika i članova središnjih tijela ili ako osobe s istim brojem glasova ne mogu, s obzirom na broj mjesta, ući u to tijelo ili na dužnosničko mjesto. U drugom krugu glasovanja izabire se onaj kandidat ili kandidati koji su dobili veći broj glasova. Postupak glasovanja ponavlja se dok god se ne izaberu svi dužnosnici i članovi središnjih tijela.

Članak 13.


Izborno-verifikacijsko povjerenstvo nadzire izborni postupak i utvrđuje izbor pojedinih kandidata na dužnosnička mjesta ili za članove upravnih tijela ABH, o čemu podnosi izvješće Saboru ABH nakon završetka glasovanja i prebrojavanja glasova. Izborno povjerenstvo može izraziti prigovor Radnom predsjedništvu na neregularnosti kod glasanja, od početka izbornog procesa do završetka prebrojavanja glasova, nakon čega se treba zatražiti stav Sabora o prigovoru, koji prigovor može odbiti ili odrediti ponavljanje glasovanja za pojedine ili sve kandidate odnosno prijedloge.

Članak 14.


Zbog narušavanja reda na sjednici Sabora osobi koja taj red narušava mogu se izreći sljedeće mjere:

opomena, oduzimanje riječi, udaljenje sa sjednice Sabora. Mjeru opomene i oduzimanje riječi donosi i izriče predsjednik Radnog predsjedništva. Mjeru udaljenja sa sjednice donosi Sabor ABH javnim glasanjem, temeljem prijedloga Radnog predsjedništva.

Članak 15.


O radu sjednice vodi se zapisnik. U zapisnik se unose podaci: vrijeme i mjesto odražavanja sjednice, dnevni red, prisutni, te odluke odnosno zaključci i imenovanja.

Članak 16.


Glavno tajništvo dostavlja Zapisnik svim zastupnicima koji su bili prisutni na Saboru ABH na prikladan način, a najvažnije odluke, zaključci i imenovanja objavljuju se na internetskim stranicama Stranke.

Članak 17.


Ovaj su Poslovnik zastupnici Sabora ABH usvojili jednoglasno pa on stupa na snagu odmah po njegovom usvajanju.

U Zagrebu, 23. ožujka 2013. godine

Predsjednik ABH,
mr. Željko Cvrtila, v.r.