Financiranje

Financiranje ABH za 2016. godinu

IZ-D_2016_ABH
Potvrda o preuzetom izvještaju
Bilješke uz financijska izvješća neprofitnih organizacija
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija
Izjava 2016.
Izjava Ljiljana
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja
Potvrda o preuzetom izvještaju
Godišnji program rada i financijski plan za 2016.

Financiranje ABH za 2015. godinu

Sl Potvrda - I
Sl Potvrda - II
Izvješće o primkljenim donacijama za poptporu političkog djelovanja
Financijski izvještaj - od 01.01. do 31.03.2015.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI NEPROFITNIH ORGANIZACIJA
Potvrda o preuzetom izvještaju
Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja

Financiranje ABH za 2014. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje
Bilanca - Neprofitne organizacije
Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija Polugodišnje izvjeće o donacijama za 2014.godinu
Financijsko izvješće ABH za Q1 2014
Financijsko izvješće ABH za Q1 2014 – Konto kartice
Financijsko izvješće za izbore EU Parlament 2014
Završno financijsko izvješće EU parlament